Rinbu Revolution

Opening theme to Revolutionary Girl Utena by Masami Okui.